Cultuurcentrum de Brouckere

Informatie

Praktische informatie

Toegangsprijzen schoolvoorstellingen Cultuurcentrum de Brouckere

Kleuters: € 6 basis en € 1,50 sociaal tarief (podiumvoorstelling)
Lager onderwijs: € 6 basis en € 1,50 sociaal tarief (podiumvoorstelling) en € 4 basis en € 1 sociaal tarief (film)
Secundair, stagiaires en hoger onderwijs: € 7 basis en € 1,75 (podiumvoorstelling) en € 5 basis en € 1,25 sociaal tarief (film)

Begeleidende leerkrachten: gratis

Hoe reserveren?

Je kan enkel inschrijven voor een schoolvoorstelling of rondleiding via scholen.ccdebrouckere.be. Je maakt eerst een account aan, en kan, eens ingelogd, je inschrijvingen beheren.

Inschrijven

GROEP 1: Torhoutse scholen en scholen behorend tot een scholengroep gelieerd aan Torhout hebben voorrang om in te schrijven van maandag 13 juni 2022 om 9 uur tot en met donderdag 16 juni 2022. We noteren de reservaties volgens nummering scholen, die met 1 opschuift ten opzichte van vorig seizoen!

GROEP 2: scholen uit de regio kunnen inschrijven vanaf maandag 20 juni 2022 om 9 uur. We noteren de reservaties in volgorde van inschrijving. Let op: inschrijvingen vóór deze datum worden NIET in rekening genomen.

Uit ervaring weten we dat de voorstellingen snel volgeboekt zijn, reserveer dus tijdig!

Diegene die reserveert, is onze contactpersoon voor verdere communicatie. Laat bij voorkeur de verantwoordelijke leerkracht zelf inschrijven. Doet die dat niet, vermeld dan in het vrije veld naam en e-mailadres van die persoon. De overkoepelende communicatie gaat ook naar directie / secretariaatsmedewerkers. Eens ingelogd, hebben zij zicht op alle reservaties.

Je maakt hiervoor een eigen account aan. Respecteer bij elk voorstel de vermelde doelgroep.

Je geeft het aantal leerlingen op. Vul ook het aantal begeleiders in. Probeer het aantal leerlingen zo exact mogelijk op te geven. Voor alle voorstellingen zijn er contractuele beperkingen qua publieksaantallen. Cultuurcentrum de Brouckere moet zich hieraan houden.

Pas de inschrijving ten laatste aan tegen donderdag 8 september 2022, met definitieve aantallen. Wie na deze datum nog een keuze wenst te maken, neemt best contact op met schoolprogrammering@torhout.be.

Nadat je reserveerde, ontvang je een bevestigingsmail van je reservatie. Opgelet: dit is geen bevestiging dat je inschrijving succesvol verwerkt werd. Definitieve bevestiging is er in de bevestigingsbrief die wordt opgestuurd en gemaild (zie verder).
  

Bevestiging

Als je het exact aantal leerlingen nog niet kent, vragen wij je bij benadering toch het aantal te vermelden. Tot 8 september kan je het correcte leerlingenaantal zelf aanpassen op dit platform.

Inschrijvingen zijn definitief na schriftelijke bevestiging door het cultuurcentrum. Jouw directie ontvangt uiterlijk 13 september 2022 de bevestigingsbrief met de post, die wij vragen ondertekend terug te bezorgen vóór 15 september 2022. Vanaf dan maken wij contractuele afspraken met gezelschappen/organisaties. Hier zijn ook wij aan gebonden. Controleer daarom bij jouw inschrijving én bij de definitieve bevestiging goed of alle gegevens kloppen.

Plan je bezoek aan het cultuurcentrum stipt! Meestal gaat het goed, maar soms werd de datum vergeten, niet bijgehouden, niet doorgegeven, soms is er geen bus, … Laten we dat met z'n allen proberen te vermijden!


Toelichting brochure

De programmator, Sofie De Clercq, komt de schoolprogrammering van het cultuurcentrum graag toelichten aan directie en leerkrachten op een personeelsvergadering of klassenraad. Mail een datumvoorstel naar sofie.declercq@torhout.be en dit voordat de inschrijvingen starten. Of bekijk de demovideo van het nieuwe digitale platform https://scholen.ccdebrouckere.be en het digitaal theaterspel Voor de show.

 

Annulering

Elk seizoen opnieuw moeten we scholen teleurstellen: vol is vol! Daarom vragen we uw begrip voor de regels inzake annulering: een inschrijving is een inschrijving! Je kan een voorstelling enkel annuleren in geval van overmacht. Opgelet: studiedagen, schoolreizen, sportdagen, vrije dagen … zijn geen gevallen van overmacht.

Midden september ontvang je de bevestigingsbrief, die wij vragen ondertekend terug te bezorgen vóór 15 september 2022. Nadien worden de opgegeven plaatsen gefactureerd, met afwijking van maximaal 15%. Cultuurcentrum de Brouckere / Lokaal Bestuur Torhout investeert jaarlijks heel wat in schoolvoorstellingen, zodat meer verlies door onvoorziene afwezigheid niet verantwoord is.

Betaling

Je hoeft geen geld mee te brengen naar het cultuurcentrum. De betaling gebeurt achteraf. Na ontvangst van de factuur schrijft u het verschuldigde bedrag over op reknr. BE72 0910 0025 0916 van Cultuurcentrum de Brouckere Torhout.

Alleen de aanwezige leerlingen worden aangerekend (met een max. afwijking van 15%). Indien er leerlingen afwezig zijn, dient dit net voor de voorstelling meegedeeld te worden aan de verantwoordelijke van het cultuurcentrum.

Sociaal tarief

Het is belangrijk dat je als kind uit een gezin van Torhout met een laag inkomen of financiële problemen, voordelig kan deelnemen aan cultuuractiviteiten met de school. Leerlingen die houder zijn van een sociaal pasje, krijgen een korting van 75% op de deelnameprijs. Graag vóór aanvang van de voorstelling een kopie van de deelnemende sociale pasjes aan de balie afgeven. Zonder kopie kan geen sociaal tarief doorgevoerd worden!

Lees alles in de leidraad voor scholen voor het gebruik van sociaal tarief op www.torhout.be. Informatiefolders voor rechthebbenden van het sociaal tarief kunnen worden verkregen bij Sociaal Huis, Aartrijkestraat 11A, Torhout, tel. 050 22 12 33 of sociaal.huis@torhout.be.

 

Gratis met De Lijn naar hier?

Het cultuurcentrum is een culturele bestemming binnen het subsidieprogramma dynamoOPWEG. Als je ons een bezoek wil brengen met je klas, kan je met dynamoOPWEG gratis gebruik maken van het aanbod van De Lijn. Je hebt recht op gratis vervoer met bus of tram, volgens de vaste dienstregeling, tijdens de daluren en met maximum 30 personen.
Registreer je op www.cultuurkuur.be en vraag online een vervoersbewijs aan. Meer informatie op www.cultuurkuur.be/dynamoopweg.